Lärlingsutbildning

I Lärlingsutbildningen sker ditt lärande till största delen på en riktig arbetsplats. Du får din kunskap direkt från verkligheten där du under hela studietiden har en egen handledare. Consensums lärlingsutbildning är inriktad mot ett arbete som undersköterska inom vård och omsorg. Du får lära dig hur Du genom ditt arbete kan öka äldre och handikappade människors livskvalitet och genom detta bidra till ett meningsfullt liv, för dem och Dig. Du blir en viktig resurs och får ta stort ansvar i ett betydelsefullt teamarbete för människor som behöver dig. De teoretiska avsnitten läser du i en liten grupp inne på skolan med andra elever som också går lärlingsutbildningen. Utbildningen kan ge dig högskolebehörighet så möjligheterna till vidare studier är inte begränsade, samtidigt som Du har ett yrke och blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildning

Gymnasial Lärlingsutbildning är från hösten 2011 ett reguljärt alternativ i gymnasieskolan och kursplanerna i Lärlingsutbildningen är de samma som för skolförlagd utbildning. Se timplan för Lärling.

Utbildningen är upplagd i olika återkommande block som integreras med ditt arbetsplatsförlagda lärande, där en del av blocket är en teoretisk del och förlagd på skolan och en del av blocket är praktisk och förlagd till din arbetsplats. Detta innebär att du omsätter och befäster kunskapen såväl teoretiskt som praktiskt, vilket ökar möjligheten för förståelse och djupinlärning.

Consensum utbildar kontinuerligt den handledare som kommer att följa dig under hela din studietid. Dessutom kommer våra lärare ut regelbundet och besöker dig och din handledare på din arbetsplats. Du har din basplacering på samma arbetsplats under hela studietiden men gör fältstudier och andra kortare APL perioder på andra arbetsplatser för ökad måluppfyllelse och bredd i din utbildning.

Vi har ett nära samarbete med din arbetsplats genom bland annat ett ”Lärlingsråd” där även Du som elev är representerad och har inflytande på din utbildning.

Framtid

Efter din examen blir du attraktiv på arbetsmarkanden eftersom du både har erfarenhet och rutin i yrket. Vill du läsa vidare står många dörrar öppna för dig.